Übersicht Standby Batterien  
     
         
A200 A400 A400FT A500 A600 A700 solar M MFT L XL S300 GP GX P XP S GroE OCSM OPzS OGi Energy Bloc solar
1-6,5 5,5-180 120-170 1,2-200 91-3286 21-280 6,6-3919 28,1-186 35-200 14-575 50,4-179 1,2-40 104-4800* 2000-6000* 24-178* 56,4-195* 24-15* 75-2600 160-3480 50-12000 50-1600 61-340 53-4600*
5 12 12 10-12  15 Blöcke
18 Zellen
12+ 12 12 12 12 5 20* 20* 10 10 10 25 20 151 / 202 15 15
Standard
Commercial
Long Life Long Life Long Life Long Life Long Life Long Life Long Life Long Life Long Life Standard
Commercial
Long Life Long Life High
Performance
High
Performance
High
Performance
400 600 600 600 1200 700 800-3200 1500* 1500* bis 2000
         
      * bei 25°C
1 Blöcke und Zellen > 3500 Ah
2 Zellen bis 3350 Ah
 
     
 EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany